Manager of department of social sciences of ТМА

Narkulov Sukhrob Dusmuratovich

Education:

2002-2006 National university of Uzbekistan faculty of philosophy (Diploma with Honors)

2006-2008 National university of Uzbekistan a faculty of philosophy (master’s degree)

2011 Post-graduate student of the National university of Uzbekistan (diploma of candidate of philosophical sciences)

2015-2018 Defended his doctoral dissertation (diploma of doctor of philosophical sciences)

Work experience:

2002-2006 student of national university of Uzbekistan

2006-2008 master’s degree of philosophical faculty of national university of Uzbekistan

2006-2010 teacher of department of Social sciences № 1 Tashkent medical academy

2010-1015 senior teacher of department of Social sciences of the Tashkent medical academy

2015-2016 associate professor of department of Social sciences of the Tashkent medical academy

2015-2016 dean of faculty HAN to the Tashkent medical academy

2016 -year-old. manager of department of Social sciences of the Tashkent medical academy

Scientific activity:

2011 – secured candidate’s dissertation for a theme: “Role of philosophical consciousness in socially-spiritual development of society of Uzbekistan”.  Tashkent.

2018 – secured doctoral dissertation for a theme “The development of civil society and the changes in social mind during Independense of Uzbekistan”.  Tashkent.

The main areas of practice:

Social philosophy

Awards:

2014 – a diploma is a department of the higher and middle special education of Republic of Uzbekistan

The main scientific works for the last 5 years:

Articles and theses:

 • Фалсафий онг ва фуқаролик жамияти. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. – Ташкент: 2013. №1. С.127-131
 • Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишида маънавий ҳаёт ва ижтимоий онгнинг ўзаро таъсири. УзМУ хабарлари. – Ташкент: 2014. №1/2. С. 104-106
 • Interrelation between social and individual consciousness in spiritual life. European applied science. – Stuttgart-Germany: 2014. №9. 101-102
 • Трансформация общественного сознания в условиях формирования гражданского общества в Узбекистане. Credo new. – Санкт-Петербург-Россия: 2014. №4. С. 168-174
 • Ижтимоий онгнинг социокреатив хусусиятлари. ЎзМУ хабарлари. – Ташкент: 2015. №1/ С. – 111-114.
 • Фуқаролик жамияти генезиси ва тараққиётига оид айрим илмий-назарий иулоҳазалар. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Ташкент: – 2015, №2, С. 43-48.
 • Some aspects of the interrelation of the social consciousness and spiritual developing of society. Theoretical & Applied Science. – Marseille, France: 2015. # 07 (27). P. 104-106
 • Ижтимоий онг ва унда кечаётган жараёнлар. Фалсафа ва ҳуқуқ- Ташкент: 2015. №1. С.49-51.
 • Фуқаролик жамияти ва демократик давлатда ижтимоий онг. Фалсафа ва ҳуқуқ- Ташкент: 2015. №1. С.95-98
 • Машқлар-касбий кўникмаларни шакллантиришнинг муҳим омили. Касб-хунар таълими. – Ташкент: 2015. №3. С.33-36.
 • Ижтимоий онгдаги эврилишлар. Тафаккур. – Ташкент: 2015. №4. С. 84-86.
 • Dialectical relationship between the civil society and social consciousness. Демокталаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – Ташкент: 2015. №4. С. 79-83
 • Мустақиллик ва ижтимоий онгда трансформацион ўзгаришлар. Имом Бухорий сабоқлари. – Самарқанд: 2015. №3. С. 40-43
 • Ижтимоий онгдаги ўзгаришлар ва маънавий тараққиёт. Ташкент ислом университети ахборотномаси. – Ташкент: 2015. №4. С. 63-67.
 • Моддий ва маънавий ҳаёт уйғунлиги – жамият тараққиётининг омили. ЎзМУ хабарлари. – Ташкент: 2016. №1/ С. 156-159.
 • Ижтимоий онгнинг яратувчанлик хусусиятлари: ижтимоий-фалсафий таҳлил. СамДУ илмий ахборотномаси, 2016. №2. С. 57-61.
 • Ижтимоий эврилишлар омили. Тафаккур. – Ташкент: 2016. №3. С. 116-117.
 • Баркамол авлодни шакллантиришда ижтимоий онгнинг ўрни. Ижтимоий фикр, инсон ҳуқуқлари, 2016. №2. С. 142-147
 • Абдурауф Фитрат бадиий меросининг ёшлар тарбиясидаги ахамияти. Маънавиятли шифокор шахсини шакллантириш муаммолари. Илмий – амалий анжуман материаллари. – Ташкент: 2012. С. 173-175
 • Improved of an independent work of masters and students in teaching of social sciences. Умумий амалиёт шифокорларини тайёрлашда ўқув марказлари ва кафедралараро ўқув-илмий лабораторияларнинг ўрни. – Ташкент: 2013. Часть 2. С.83-85
 • Фалсафий онг ва миллий ғоя. Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари. Омонулла Файзуллаев 5 илмий-назарий ўқишлари материаллари. – Ташкент: С. 113-115
 • Фуқаролик жамияти маънавий ҳаёти ривожи ва ижтимоий онг. Ўзбекистондаги ижтимоий-фалсафий фикрлар тараққиёти: муаммо ва ечимлар. – Ташкент: 2013. 3-май. С. 237-239
 • The modem understanding of personal being. XXIII World congress of philosophy. Philosophy as Inquiry and Wey of Life. – Athens (Афина): 2013. Р.517
 • Жамият моддий ва маънавий ҳаёти ривожига ижтимоий онгнинг таъсири. Илм-фан ва таълим – истиқлол пойдевори. Республика илмий-назарий семинар материаллари. – Самарканд-Ташкент: 2013. С. 90-91
 • Фалсафий онгни юксалтириш – давр талаби. “Замонавий ўзбек фалсафаси: тараққиёт истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Ташкент: 2015. С.-25-27.
 • Фуқаролик жамиятига ўтиш – ижтимоий-тарихий тараққиётнинг объектив қонуни. Глобаллашув шароитида фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари. – Ташкент: 2015 год 21 феврал. С. – 52-55.
 • Миллий ғоя – ёшлар ижтимоий онги шаклланишининг муҳим мезони. Глобаллашув шароитида фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари. – Ташкент: 2015 год 21 феврал. С. – 55-57.
 • Ижтимоий онгдаги парадигмал ўзгаришлар ва маданий тараққиёт. Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиёт. – Ташкент: – 2015 год 14 май. С. 279-283
 • Миллий ғоя – маънавқий ҳаёт – ижтимоий онг: фуқаролик жамиятида трансформация жараёнлари. Глобаллашув ва миллий – маънавий тараққиёт тенденциялари. – Ташкент: 2015 год 23 май. С. – 64-65.
 • Новое общественное сознание в условиях независимого развития Узбекистана. Тенденции формирование науки нового времени. – Россия-Уфа: 2015 год 18 феврал. С. – 84-86.
 • Перспективы развития гражданского общества в Узбекистане. Человек виртуальный: новые горизонты. – Рубежное-Украина. 2015 год 17-18 март. С. – 105-107.
 • Сиёсий онг ва фуқаролик жамияти институтлари: трансформацион ўзгаришларнинг миллий демократик хусусиятлари. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда толерантликнинг долзарб муаммолари: тадқиқот методологияси, ҳозирги давр ва истиқбол. (Халқаро илмий-назарий конференция). Ташкент: 2015 год 24-25 апрель. С. 297-299.
 • Using a new educational technology “dialogue” on the subject philosopy. Тиббий таълимда инновацияларни қўллаш ва интеграл маърузаларни такомиллаштириш. XI ўқув-услубий анжуман. – Ташкент: 2016

 Teaching aids and methodological recommendations:

 • Фалсафий онг ва маънавий янгиланиш. Ташкент:  «Фан ва технология». 2012. С. 140. Monograph
 • Фуқаролик жамияти ва ижтимоий онгда трансформация жараёнлари. Ташкент: “Навруз”, 2015. – С. 190. Monograph
 • «Диншунослик» фанидан педагогик-технологик хариталар тўплами. Ташкент: «Матбаа». 2012. С. 24. Methodical recommendations.
 • Текст лекции для студентов бакалаврията по социологии. Ташкент. –ТМА.-2014. – С. 256.
 • “Фалсафа” фанидан янги педагогик технология асосида тайёрланган кўргазмали ўқув қўлланма. Ташкент.-“Университет”.-2014. –С. 146. Train aid.
 • Миллий истиқлол ғояси. Ташкент.-“Университет”.-2014. – С. 204. Text of lectures.
 • Миллий истиқлол ғояси. Ташкент: “Янги аср авлоди”, -2015. –С. 172. Text of lectures.
 • Ижтимоий онг ва ундаги трансформацион ўзгаришлар. Ташкент, 2015. С. 70. Methodical recommendations.
 • Қадимги давр маданияти. Ташкент, 2016. – С.88. Methodical recommendations.