The assistant of department  Social Sciences  of TMA

Zikirov Nafosat Karshibaeva

Education:

1996-2000 – Karshi state University faculty of the “History, psychology and sociology” (bachelor degree)

2000-2002 – The National University of Uzbekistan the faculty of “Social and political Sciences” (master’s degree)

2015-2018 – candidate of the National University of Uzbekistan at the faculty of “Social Sciences”

Work experience:

1996 – 2000 – Student of the Karshi State University

2000 – 2002 – Undergraduate student of the National University of Uzbekistan

2002 – 2003 – Lecturer-Academic Lyceum at the national University of Uzbekistan

2003 – 2004 – The senior teacher Tashken region Institute of retraining and improvement of pedagogical staff.

2004 – 2005 – Assistant of the Department of “Philosophy and law” II-Tashkent State Medical Institute2005 y 02.09 n/ a. Assistant of the Department of “Social Sciences ” TMA.

 The basic directions of practical activities:

Philosophy

The basic directions of scientific activity:

Social philosophy.

The main scientific works for the last 5 years:Articles and theses:

 1. Марказий Осиё давлатларида миллий тараққиёт моделлари (ижтимоий фалсафий таҳлил). Монография. Тошкент 2017 йил. 196 бет.
 2. Соғлиқни сақлаш тизимида тадбиркорлик фаолияти// ЎзМУ хабарлари. № ½ 2014. 156 – 160 б.
 3. Марказий Осиё республикаларида миллий тараққиёт моделларинг шакилланиши ва ўзига хос хусусиятлари// ЎзМУ хабарлари. № 1/4 154 – 158 б.
 4. Марказий Осиёда интеграция жараёнлари// СамДУ Илмий Ахборотномаси. № 2 2017. Гуманитар фанлар серияси. 57-61 б.
 5. Марказий Осиё халқларидаги умумийлик ва хусусийлик// Имом Бухорий сабоқлари № 2. 2017 йил. 42-45 б.
 6. Қозоғистоннинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий тараққиёт модели//Интернаука: научный журнал. № 8(12). Часть 3. Москва., Изд. “Интернаука” 2017.- С 55-59.
 7. Глобал интеграциянинг шакиллари, хусусиятлари ва усуллари//Фалсафа ва хуқуқ журнали №1 2017 йил. – 97-100 б.
 8. Republic Of Tajikistan: Conflicts in transition to national d// American Journal of Research. 1-2, Social science and humanities Generalization of scientific results. USA, Michigan, January-February 2018. – Р 105-114.
 9. Ислом ва ижтимоий хаёт уйғунлиги// Ёш олимлар илмий – амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2012. 73-76
 10. Миллий истиқлол мафкураси – жамият маънавий юксалишининг муҳим омили// “Оила маънавияти жамият тараққиётининг таянчи” Республика илмий-назарий, услубий-амаллий  конференция материаллари. – Тошкент, 2012. – 19-21 б.
 11. Соғлиқни сақлаш тизимида тадбиркорлик фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари// Олий таълим тизимида илм-фан ҳамкорлигининг долзарб масалалари 1-китоб Ташкент, 2013. № 1. – б.122-124.
 12. Оила ва ёшлар тарбияси – жамият тараққиётининг асосий омили// “Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари».V – илмий-назарий ўқишлар материаллари.   Тошкент, 2013. № 4. – С.82-85
 13. Оилавий тадбиркорликни шакиллантиришнинг маънавий илдизлари// Республика илмий – назарий семинар материаллари Тошкент-Самарқанд 2013. –б. 190-191.
 14. Миллий мафкура ва ғояни шакиллантирилишида сиёсий партиялар фаолиятидаги долзарб муаммолар// “Фалсафий тадқиқотлар ўқув илмий коплекси” Глобаллашув шароитида фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари. Республика илмий-амаллий семенар материал лари тўплами. 2014 йил 21 февраль.  251-254 б.
 15. “Иқтисодиёт назарияси” фанида талаба мустақил ишини ташкил этишда ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланишнинг устувор вазифалари ва мақсадлари.// ТАSHKENT MEDICAL ACADEMY Participant X educational and procedural conference: “New information end communication technologies in medical education: prospects for development” 22 January2015, Tashkent.70-74 б.
 16. Марказий Осиёда глобал интеграциянинг миллий тараққиёт моделларида акс этиши// “Фалсафий тадқиқотлар ўқув илмий коплекси” Глобаллашув шароитида фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари. Республика илмий-амаллий семенар материаллари тўплами. Тошкент-2015 21- февраль 193-198 б.
 17. Марказий Осиё республикаларида миллий тараққиёт моделлари диалектик боғлиқлиги ва минтақавий интеграция// Миллий – ғоя ва мафкура илмий амалий маркази: “Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиёт” Тошкент – 2015 май. 103-107-б.
 18. Марказий Осиёда интеграция жараёнлари// “Мустақиллик йилларида Ўзбекистон таълим тизими: ислоҳотлар, ютуқлар ва истиқболлар” республика илмий – амалий конференция материаллари” 22 сентябрь 2016 йил. Тошкент – 2016. 244-248 б.
 19. Глобал интеграциянинг шакиллари, хусусиятлари ва усуллари//“Фалсафий тадқиқотлар ўқув илмий коплекси” Глобаллашув шароитида фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари мавзуидаги VI – илмий-назарий семенар материаллари. Тошкент-2017 10- февраль 69 – 71 б.
 20. “Ўзбек модели” ва унинг ижтимоий демократик тараққиётдаги ўрни// Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони. Илмий мақолалар тўплами №5. Тошкент 2017. 202 – 206б.
 21. Марказий Осиё минтақаси давлатларининг маданий-гуманитар алоқаларидаги парадигмал ўзгаришлар// “Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар” илмий мақолалар тўплами 9 – китоб. Тошкент- 2017 йил. 80-88 б.
 22. Марказий Осиё минтақасида этноконфессионал алоқалар ва маънавий таҳдидларга қарши курашдаги ҳамкорлик// “Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиёт” Республика илмий – амалий анжуман материаллари. Тошкент – 2017 йил 20 апрель. 362-365.
 23. Марказий Осиёда иқтисодий – экологик хафсизлик ва миллий тараққиёт моделлари: реализм ва футуризм/ “2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси: ташқи сиёсат, халқаро ҳуқуқ ва ташқи иқтисодий фаолият” мавзусидаги Ёш олимлар VII-илмий – амалий конференцияси мақолалар тўплами. 2017 йил 21 сентябрь. 77-79 б.
 24. Cultural and historical paradigm and models of national development of states Central Asia.// B&M Publishing Research and Publishing Center «Colloquium»/ 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS February 28, 2018San Francisco, California. Р 39-42.

 Teaching aids and methodological recommendations:

 • Иқтисодиёт назарияси, Ўқув қўлланма:Тошкент-2014 й. -240 б.
 • “Aҳоли даромадларири тақсимоти ва оила бюджетини тўғри шакиллантириш” Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент. – 2016. – 42б.
 • “The budget of the population and the distribution of income direct the formation of the formation” theme case-studies: Тashkent, 2016 – 32 б.